Doctoral student in Green and Digital Finance

Project description in English (in Swedish below)

Are you a driven and ambitious student with a passion for applied theories, models, and quantitative methods in the real estate and construction sector? Do you want to be a part of a research group that aims to change the way we think about the real estate market and finance in a digitalized world (green finance, blockchain, token, robust design)? If so, this project may be for you!

The Paris Agreement highlights the need for the support of the financial sector to enable lower greenhouse gas (GHG) emissions and climate-resilient development in the future. The World Bank estimates that only one-third of the needed climate-smart investments are currently available; e.g., green bonds comprise merely a small fraction of the so-important refinancing market of companies and governments. Previous research identifies high transaction costs and investment size as key obstacles to green assets.

These transaction costs are higher for green bonds and there is often a lack of technically trained people who can verify the reporting requirements (in developing countries). In addition, the typical size of bond issuance is too big for most SMEs and small/developing countries. All these factors limit the possibility of financing the green transition through the capital market.

The most promising solutions are linked with digital finance and their solutions to reduce GHG emissions with GHG certificates, certificate trading systems, and mobilizing new sources of financing and investing. For the latter, tokenized green assets/bonds are the most capable instrument. They are digital counterparts of traditionally constructed assets using blockchain (DLT) technology. It reduces the transaction costs, transaction time, broadens the supply and demand for such products, and consequently, increases the liquidity for these products. This technology has been already successfully used for small- and medium-sized investments and has attracted a high number of investors in the primary and secondary capital markets.

This project will analyze how digital technology can foster and enable green transition for SMEs and small/developing countries by using simulations of existing data in related areas and from pilot projects on the market. It will also address the risk connected with the used technology/software/hardware. Furthermore, it addresses how technological and financial engineering reduce the risk (e.g. robust design). This project will help the industry on the transformative pathway to more sustainable development by using innovative and transdisciplinary research based on the financial market ecosystem.

The direction of the project will be determined in collaboration with the candidate and other research partners. Join the research group, led by Bertram Steininger and Zan Yang, and be a part of a paradigm shift in changing the way we think and do things in the real estate industry and research.

Projektbeskrivning

Doctoral student in Green and Digital Finance

Är du en student som brinner för tillämpade teorier, modeller och kvantitativa metoder inom fastighets- och byggsektorn? Vill du vara en del av ett forskningsteam som syftar till att förändra sättet vi tänker på fastighetsmarknad och finansiering i en digitaliserad värld (grön finansiering, blockchain, token, robust design)? Då kan det här vara något för dig!

Parisavtalet belyser behovet av stöd till finanssektorn för att möjliggöra lägre utsläpp av växthusgaser och en klimattålig utveckling i framtiden. Enligt Världsbankens beräkningar är för närvarande endast en tredjedel av de nödvändiga klimatsmarta investeringarna tillgängliga, t.ex. utgör gröna obligationer endast en liten del av den viktiga refinansieringsmarknaden för företag och regeringar. I tidigare forskning har höga transaktionskostnader och investeringarnas storlek identifierats som centrala hinder för gröna tillgångar.

Dessa transaktionskostnader är högre för gröna obligationer och det råder ofta brist på tekniskt utbildade personer som kan säkerställa att rapporteringskraven uppfylls (i utvecklingsländer). Dessutom är den vanliga storleken på obligationsemissioner för stor för de flesta små och medelstora företag och små länder/utvecklingsländer. Alla dessa faktorer begränsar möjligheten att finansiera en grön omställning via kapitalmarknaden.

De mest lovande lösningarna är kopplade till digital finansiering och dess lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser med växthusgascertifikat, system för handel med certifikat och mobilisering av nya finansierings- och investeringskällor. När det gäller det sistnämnda är tokeniserade gröna tillgångar/obligationer det mest kapabla instrumentet. De är digitala motsvarigheter till traditionellt konstruerade tillgångar med hjälp av blockkedjeteknik (DLT). Det minskar transaktionskostnaderna, transaktionstiden, breddar utbudet och efterfrågan på sådana produkter och ökar följaktligen likviditeten för dessa produkter. Denna teknik har framgångsrikt använts för små och medelstora investeringar och har lockat till sig ett stort antal investerare på de primära och sekundära kapitalmarknaderna.

Detta projekt kommer att analysera hur digital teknik kan främja och möjliggöra grön omställning för små och medelstora företag och små länder/utvecklingsländer genom att simulera befintlig data inom relaterade områden och från pilotprojekt på marknaden. Projektet kommer också att ta upp de risker som är förknippade med den teknik/programvara/hårdvara som används. Dessutom behandlas hur teknisk och ekonomisk ingenjörskonst minskar riskerna (t.ex. robust design). Detta projekt kommer att hjälpa branschen med omvandlingen mot en mer hållbar utveckling genom att använda innovativ och transdisciplinär forskning baserad på finansmarknadens ekosystem.

Projektets inriktning kommer att fastställas i samarbete med kandidaten och andra forskningspartner. Bli en del av forskargruppen, som leds av Bertram Steininger och Zan Yang, och var med om ett paradigmskifte som kommer att förändra hur vi tänker och gör saker inom fastigheter och forskning.